Zmiana rozmiaru czcionki

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu

Rekrutacja

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, realizowany jest projekt pod nazwą: „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 1, etap II”.

Beneficjentem projektu jest Powiat Raciborski.

Realizacja projektu odbywa się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest wzrost jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w CKZiU nr 1 w Raciborzu oraz wzmocnienie zdolności do podjęcia zatrudnienia 56 uczniów poprzez realizację spójnej, dostosowanej do potrzeb i możliwości uczniów, edukacyjnej ścieżki rozwoju zawodowego oraz umożliwienie 10 nauczycielom teoretycznego i praktycznego doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych w formie pakietu kursów i szkoleń zawodowych oraz umiejętności uniwersalnych dostosowanych do wymogów rynku pracy.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące działania:

  • przeprowadzenie dla 56. uczniów indywidualnej ścieżki wsparcia edukacyjno-zawodowego z wykorzystaniem ponadprogramowych form edukacyjnych,
  • udział 56. uczniów w kursach certyfikowanych przewidzianych dla różnych klas i zawodów technikum i szkoły branżowej I stopnia,
  • udział 28. uczniów w kursie Prawa Jazdy
  • skierowanie 20. uczniów na  staże zawodowe do firm.
  • udział 56. uczniów w wizytach studyjnych/warsztatach/zajęciach laboratoryjnych u pracodawców

W ramach współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, zrealizowane zostaną wizyty studyjne w firmach, warsztaty pozaszkolne w firmach oraz zajęcia laboratoryjne u pracodawców.

Całość powyższych działań ma pomóc w ułatwieniu przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia absolwentów szkoły.

W celu zachowania stabilności i ciągłości procesu edukacji, wsparciem objętych zostanie także 10 nauczycieli przedmiotów zawodowych, pokrywających się z kierunkami kształcenia uczniów biorących udział w projekcie.

Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia w CKZiU nr  1 w Raciborzu, zostanie osiągnięte również poprzez doposażenie pracowni szkolnych, tak by spełniało wymogi nowoczesnego rynku pracy. Projekt uwzględnia doposażenie 7 pracowni szkolnych w nowoczesny sprzęt dydaktyczny niezbędny m.in. do realizacji podstaw programowych kształcenia zawodowego.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 856 347,20 PLN

W tym:

                – Dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 1 577 895,12 PLN

                – Dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 278 452,08 PLN

Okres realizacji projektu 01.09.2020 r. – 31.12.2022 r.

W związku z rekrutacją uzupełniającą i kolejnymi wsparciami dla uczniów i nauczycieli realizacja projektu została wydłużona do 28 lutego 2023 r.

W ramach działań przewidziano dodatkowo: kursy, szkolenia, warsztaty oraz wizyty studyjne.


• Regulamin rekrutacji (tekst ujednolicony – zmiana 16.11.2020 r.) – pobierz

• Formularz zgłoszeniowy (uczeń) – załącznik nr 1

• Ankieta rekrutacyjna (uczeń) – załącznik nr 2,

• Deklaracja uczestnictwa w projekcie – załącznik 3,

• Oświadczenie uczestnika – załącznik 4,

• Formularz zgłoszeniowy (nauczyciel) – załącznik 5,

• Ankieta rekrutacyjna (nauczyciel) – załącznik 6,

• Oświadczenie – Prawo Jazdy – załącznik 7.

 

Nowy regulamin – rekrutacja uzupełniająca (26 października 2022 r.)