Zmiana rozmiaru tekstu

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu

Aktualności

Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia

październik 13, 2020 Aktualności, Wyróżniona No Comments

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, realizowany jest projekt pod nazwą: „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 1, etap II”.
Beneficjentem projektu jest Powiat Raciborski.
Realizacja projektu odbywa się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Głównym celem projektu jest wzrost jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w CKZiU nr 1 w Raciborzu oraz wzmocnienie zdolności do podjęcia zatrudnienia 56 uczniów poprzez realizację spójnej, dostosowanej do potrzeb i możliwości uczniów, edukacyjnej ścieżki rozwoju zawodowego oraz umożliwienie 10 nauczycielom teoretycznego i praktycznego doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych w formie pakietu kursów i szkoleń zawodowych oraz umiejętności uniwersalnych dostosowanych do wymogów rynku pracy.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące działania:
• przeprowadzenie dla 56. uczniów indywidualnej ścieżki wsparcia edukacyjno-zawodowego z wykorzystaniem ponadprogramowych form edukacyjnych,
• udział 56. uczniów w kursach certyfikowanych przewidzianych dla różnych klas i zawodów technikum i szkoły branżowej I stopnia,
• udział 28. uczniów w kursie Prawa Jazdy
• skierowanie 20. uczniów na staże zawodowe do firm.
• udział 56. uczniów w wizytach studyjnych/warsztatach/zajęciach laboratoryjnych u pracodawców
W ramach współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, zrealizowane zostaną wizyty studyjne w firmach, warsztaty pozaszkolne w firmach oraz zajęcia laboratoryjne u pracodawców
Całość powyższych działań ma pomóc w ułatwieniu przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia absolwentów szkoły.
W celu zachowania stabilności i ciągłości procesu edukacji, wsparciem objętych zostanie także 10 nauczycieli przedmiotów zawodowych, pokrywających się z kierunkami kształcenia uczniów biorących udział w projekcie.
Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia w CKZiU nr 1, zostanie osiągnięte również poprzez doposażenie pracowni szkolnych, tak by spełniało wymogi nowoczesnego rynku pracy. Projekt uwzględnia doposażenie 7 pracowni szkolnych w nowoczesny sprzęt dydaktyczny niezbędny m.in. do realizacji podstaw programowych kształcenia zawodowego.
Całkowita wartość projektu wynosi 1 856 347,20 PLN
W tym:
– Dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 1 577 895,12 PLN
– Dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 278 452,08 PLN

Okres realizacji projektu 01.09.2020 r. – 31.12.2022 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020.

 


0 comments


Dodaj komentarz