Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie PN.
„Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 1”
udostępniona jest na tablicach ogłoszeń w obu budynkach.