CKZiU nr 1 w Raciborzu

Nauka zawodu w Rzemiośle

Cel nauki zawodu:
Celem nauki zawodu jest opanowanie przez ucznia – młodocianego pracownika umiejętności praktycznych i teoretycznych w zawodzie i potwierdzenie ich dowodem kwalifikacji zawodowych w drodze przystąpienia do egzaminu czeladniczego. Świadectwo czeladnicze umożliwia absolwentowi zatrudnienie na stanowisku wymagającym kwalifikacji zawodowych na tzw. pierwszym poziomie
Egzaminy czeladnicze przeprowadzają komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych.

Nauka zawodu w Rzemiośle:
Małe i średnie zakłady rzemieślnicze obok działalności gospodarczej tradycyjnie zajmują się szkoleniem uczniów. Nauka zawodu składa się z dwóch integralnych, równolegle realizowanych części; praktycznej zorganizowanej w zakładzie rzemieślniczym i teoretycznej zorganizowanej w szkole zawodowej lub na kursach dokształcających.
Podstawą organizacji nauki jest umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego, podpisywana pomiędzy pracodawcą rzemieślnikiem, a uczniem młodocianym pracownikiem.
W związku z zawartą umową o pracę i faktem uczęszczania do szkoły zawodowej młody człowiek uzyskuje podwójny status prawny tj. ucznia i pracownika młodocianego lub wyłącznie pracownika młodocianego, jeśli dokształcanie teoretyczne realizowane jest w systemie pozaszkolnym.

Prezentujemy oferty zatrudnienia firm zrzeszonych w Cechu Rzemiosł Różnych w Raciborzu:

(kliknij na zawód)

• fotograf,

• fryzjer,

• monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,

• murarz-tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,

• piekarz, cukiernik,

• stolarz, cieśla, dekarz.

Na bieżąco będziemy aktualizować oferty pracy, także w innych zawodach.